Προγραμματιστής

Προγραμματιστής

  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
  • Αλγόριθμοι & δομές δεδομένων
  • Γλώσσα προγραμματισμού (Visual Basic)
  • Σχεδίαση & Διαχείριση Συστημάτων Βάσης Δεδομένων (SQL)
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού
  • Πρακτική - Διαθεματική Εργασία
  • turbo c, c++

990 €, 132 ώρες